Informacje o Private Equity

Termin ‘private equity’ odnosi się do średnio lub długoterminowego finansowania firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku publicznym. Poprzez aktywne działania inwestorzy private equity współpracują z zarządem przedsiębiorstw, w które inwestują, w celu uzyskania długoterminowego wzrostu wartości. Inwestorzy private equity spieniężają swoją inwestycję poprzez sprzedaż lub pierwszą ofertę publiczną (ang. IPO) przedsiębiorstwa, w które zainwestowali.

Istnieje wyraźna różnica między venture capital a private equity. Venture capital odnosi się do inwestycji dokonywanych we wczesnych stadiach rozwoju lub startu przedsiębiorstw bez dotychczasowych sukcesów. Private equity (czym zajmuje się Waterland) odnosi się do zakupu lub znaczącego udziału w większych, bardziej zaawansowanych przedsiębiorstwach wykazujących potencjał do wzrostu i zwiększenia wydajności poprzez strukturalne, strategiczne oraz operacyjne działania. Przeciętna inwestycja tego typu trwa od trzech do siedmiu lat.

Większość inwestorów private inquity stanowią publiczne lub prywatne fundusze emerytalne, fundusze funduszy, fundusze oparte na kapitale żelaznym oraz instytucje finansowe.